Atalgojuma politika

Signet Pensiju Pārvalde IPAS (turpmāk – Sabiedrība) atalgojuma politika ir noteikta Personāla un atalgojuma politikā.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Tā nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos, neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli un maksātspēju, atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai.

Sabiedrības padome ir atbildīga par atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu, atalgojuma politikas apstiprināšanu un tās īstenošanas uzraudzību. Sabiedrības valde ir atbildīga par sabiedrības padomes noteiktajiem atalgojuma politikas pamatprincipiem atbilstošas atalgojuma politikas izstrādi un tai atbilstošu noteikumu un procedūru izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu.

Sabiedrības amatpersonām un darbiniekiem ir noteikta atalgojuma nemainīgā daļa, bet atalgojums var paredzēt arī mainīgo daļu – prēmijas un/vai personāla akcijas. Sabiedrības padome var pieņemt lēmumu par prēmiju piešķiršanu amatpersonām par īpašiem sasniegumiem Sabiedrības attīstības veicināšanā un pēc Sabiedrības valdes priekšsēdētāja ierosinājuma lēmumu par prēmiju budžetu darbiniekiem, kā arī Sabiedrības padome lemj par personāla akciju sadali, ja Sabiedrība emitē personāla akcijas.

Sabiedrības riska profilu ietekmējošie amati ir noteikti atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem Nr. 154 “Normatīvie noteikumi par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”.  Sabiedrībā šie amati ir padomes un valdes locekļi, aktīvu pārvaldnieks, riska analītiķis, darījumu uzraudzības speciālists, atbilstības speciālists, jurists, ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, ieguldījumu analītiķis, vecākais ieguldījumu apkalpošanas speciālists, vecākais procesu analītiķis, iekšējais auditors, finanšu instrumentu uzskaites speciālists. Sabiedrības valdes un amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Sabiedrības valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni, atalgojumu nosaka Sabiedrības padome. Padomes locekļiem atalgojumu apstiprina akcionāru sapulce.

Informācija par Sabiedrības īstenoto atalgojuma politiku 2022.gadā ir pieejama Sabiedrības gada pārskatā par 2022.gadu.

 

Informācija publicēta 17.04.2023.

Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram