Ilgtspējas politika

Ar ilgtspēju saistītas informācijas atklāšana

 

Riski, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem, ietver: 

  • vides riskus, kas iedalīti fiziskos un pārejas riskos. Fiziskie riski var izpausties kā akūti (ekstremāli laikapstākļu notikumi) vai hroniski (ilgtermiņa pārmaiņas, piemēram, temperatūras pieaugums) notikumi, kas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma darbību, radīt zaudējumus īpašumam vai mantai, radīt papildu izdevumus pielāgošanās pasākumiem u.c. Pārejas riskus rada virzība uz ilgtspējīgu tautsaimniecību un tie izriet no regulējuma, tehnoloģiju un tirgus sentimenta pārmaiņām; 
  • sociālos riskus, kas saistīti ar pašu personālu un darbiniekiem vērtību ķēdē (darba nosacījumi, vienlīdzīga attieksme un iespējas visiem, citas ar darbu saistītas tiesības), ar patērētājiem un tiešiem lietotājiem (privātums, drošība, atbildīga tirgvedības prakse, nediskriminēšana) un kopienām (to ekonomiskās, sociālās, kultūras, pilsoniskās un politiskās tiesības);
  • pārvaldības riskus, kas izriet no vājas korporatīvās kultūras, ētikas pārkāpumiem, korupcijas un krāpšanas riskiem, negodprātīgas piegādātāju attiecību vadības u.c. pārvaldības jautājumiem, radot apdraudējumu uzņēmuma reputācijai un darbībai kopumā. 

Ilgtspējas faktori ir vides, sociāli un ar darbiniekiem saistīti jautājumi, cilvēktiesību ievērošana un cīņa pret korupciju un kukuļošanu.

Sabiedrība atzīst, ka notikumi vai apstākļi, kuri rodas vides, sociālās vai pārvaldības jomā var radīt reālu vai potenciāli būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību. Ar ilgtspējas jautājumiem saistītie riska faktori var ietekmēt ieguldījumu svārstīgumu un likviditāti, izraisīt plāna daļas vērtības kritumu, kā arī veicināt citu finanšu risku izpausmi. Ņemot vērā ar ilgtspējas jautājumiem saistīto risku faktoru ietekmes izvērtējumu uz Sabiedrībai piemītošajiem būtiskajiem riskiem Sabiedrība secina, ka ar ilgtspējas jautājumiem saistītie riska faktori var ietekmēt tādas riska kategorijas kā kredītrisku, operacionālo risku, reputācijas risku, likviditātes risku, juridisko risku, darbības atbilstības risku, informācijas sistēmas drošības risku un stratēģijas un biznesa risku; un ilgtspējas faktoru ietekmes izvērtējumu integrē minēto riska pārvaldības procesos nevis pārvalda kā atsevišķu riska veidu. 

Lai veicinātu minēto risku pārvaldīšanu, Sabiedrība pakāpeniski integrē ilgtspējas faktorus investīciju analīzē un investīciju lēmumu pieņemšanā, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā informācijas un datu pieejamību.

Ilgtspējas faktoru analīzei un risku novērtēšanai izmantojam datus, ko sniedz starptautiskās reitinga un informācijas aģentūras un citi ārēji datu nodrošinātāji, kā arī citu mūsu rīcībā esošo informāciju. Par ilgtspējas faktoru integrāciju atbild ieguldījumu plāna pārvaldnieks.

 

Ieguldījumu lēmumu ietekme uz ilgtspējas faktoriem

 

Signet Pensiju Pārvaldes IPAS, pieņemot ieguldījumu lēmumus, neņem vērā ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. 

Finanšu nozare vēl joprojām sastopas ar ilgtspējas datu pieejamības izaicinājumiem, kā rezultātā pagaidām nav izveidota sistemātiska pieeja ieguldījumu lēmumu negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem novērtēšanai. Turpinām pilnveidot ilgtspējas faktoru integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā, sekojot līdzi aktualitātēm ilgtspējīgu finanšu jomā, ilgtspējas datu un to analīzes metodoloģiju pieejamībā.

 

Informācija par to, kā atalgojuma politika ir saskaņota ar ilgtspējas risku integrāciju

 

Atalgojuma sistēma ir Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas pamatelements. Sabiedrība nodrošina atbilstošu tās darbības organizāciju, t. sk. izstrādā un dokumentē Darbinieku atalgojuma sistēmu, nodrošinot, ka tā nav atkarīga tikai no īstermiņa mērķu sasniegšanas (t. sk. īstermiņa peļņas gūšanas) un neveicina tādu risku uzņemšanos, kurus Sabiedrība nevar efektīvi pārvaldīt (t.sk risku, kas saistās ar ilgtspējas jautājumiem), kā arī izstrādā un dokumentē Atalgojuma politiku un nodrošina Sabiedrības personāla atbilstību ieņemamajam amatam.

 

Sabiedrībā riski, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem, ir neatņemama sastāvdaļa. Riski, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumiem ir integrēti politikas izstrādē un pārvaldībā, kā arī lēmumu pieņemšanā par atalgojumu ilgtspējīgā veidā.

 

Pārvaldībā esošo aktīvu vērtības pieaugums nav vienīgā vai galvenā mainīgā Atalgojuma daļas sastāvdaļa, tāpēc risks, ka individuālā motivācija, pieņemot ieguldījumu lēmumus, varētu nesakrist ar Sabiedrībā noteikto risku pārvaldības (t.sk risku, kas saistīti ar ilgtspējas jautājumu) aspektiem, ir ierobežots. Turklāt, lai papildus ierobežotu pārmērīgu riska uzņemšanos un mazinātu fokusu uz īstermiņa mērķu sasniegšanu, amatu grupām, kas ietekmē biznesa un portfeļu riska profilu, daļa no mainīgā atalgojuma izmaksas tiek atlikta uz laiku no viena līdz trim gadiem.  

https://signetpensijas.lv/atalgojuma-politika-un-prakse/

 

Papildus informācija:

https://signetbank.com/par-mums/banka-ar-ilgtspejigas-attistibas-viziju/

 

Ar Sabiedrības Ilgtspējas politiku var iepazīties šeit

Informācija publicēta 28.05.2024.

Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram