Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt tīmekļa vietnes www.signetpensijas.lv lietošanu, turpmāk – Tīmekļa vietne, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Tīmekļa vietnes lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Tīmekļa vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Tīmekļa vietnes lietotājus par Signet Pensiju Pārvalde IPAS, vienotās reģistrācijas numurs 40003814724, turpmāk – Sabiedrība, darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem.

  1. Tīmekļa vietnē iekļautās informācijas raksturs

Tīmekļa vietnē izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (analītiski raksti, tirgus apskati, preses relīzes, tarifi, likmes, cenas, darījumu noteikumi, analītiski attēli, funkcionāli risinājumi, grafiski materiāli u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais, piemēram, ieguldījumu plāna prospekts. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Tīmekļa vietnē ietverto informāciju.

Sabiedrība negarantē, ka Tīmekļa vietnē iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no līgumiskajām attiecībām.

Sabiedrības Tīmekļa vietnē ietvertā Informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par Tīmekļa vietnē norādīto produktu un pakalpojumu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai informācijas sniedzējam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada saistības nedz informācijas sniedzējam, nedz Tīmekļa vietnes lietotājam.

Sabiedrība negarantē Tīmekļa vietnē norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.

Tīmekļa vietnē izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Tīmekļa vietnē izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Tīmekļa vietnes lietotājiem ir iespēja izmantot Tīmekļa vietnē esošos funkcionālos risinājumus (piemēram, pensijas uzkrājuma kalkulators). Minētie funkcionālie risinājumi darbojas uz aktuālās informācijas pamata un ir informatīvi. Sabiedrība neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā, un no šīm kļūdām izrietošajām sekām. Šo funkcionālo risinājumu izmantošana jebkurā gadījumā nerada Sabiedrībai saistības vai pienākumus nodrošināt šāda veida pakalpojumus.

  1. Atbildība

Sabiedrība neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Tīmekļa vietnes vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Tīmekļa vietnē piedāvātais pakalpojums, produkts, Tīmekļa vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Tīmekļa vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Ņemot vērā, ka Sabiedrības Tīmekļa vietnes saturs ir informatīva rakstura, Sabiedrība un tās saistītās sabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai jebkādām sekām, kas var rasties šajā Tīmekļa vietnē pieejamo materiālu izmantošanas rezultātā.

  1. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Tīmekļa vietne var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm. Sabiedrība neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietņu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Tīmekļa vietnē izvietotās teksta saites

  1. Intelektuālā īpašuma tiesības

Tīmekļa vietne ir Sabiedrības īpašums. Sabiedrībai ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Tīmekļa vietni vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Tīmekļa vietnes satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Tīmekļa vietni un tajā norādīto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos.

Jebkuras Tīmekļa vietnē izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Tīmekļa vietnē iekļauto preču zīmju un logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Sabiedrības iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

  1. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Tīmekļa vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Tīmekļa vietnes lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram