Izmaiņas saistībā ar ABLV ieguldījumu fondiem
decembris 23, 2020

Informējam, ka 2020. gada 21. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, parāda vērtspapīru vērtības noteikšanas un aktīvu citās valūtās pārvērtēšanas kārtībā, ieguldījumu ierobežojumiem. Papildus ir aktualizēta informācija par Turētājbanku, Padomes un Valdes sastāvu, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Veiktās izmaiņas informācijā par Turētājbanku ir saistītas ar to, ka 2020. gada 13. novembrī ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS, kas turpmāk būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, izņemot grozījumus, kas attiecas uz informāciju par Turētājbanku un Turētājbankas atlīdzības apmēru. Tie stāsies spēkā ar brīdī, kad pilnā apjomā stāsies spēkā Sabiedrības līgums ar Signet Bank AS par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ieguldījumu fondiem. Par šo grozījumu spēkā stāšanos tiks paziņots atsevišķi.


Signet Pensiju Pārvalde IPAS
Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010
+371 6700 2777

Darba laiks:
I-IV: 09.00-17.30
V: 09.00-14.30

[email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram